Regulamin

Warunki Wynajmu Samochodu Kempingowego 

Szanowny Kliencie

Poniższe Warunki Wynajmu Samochodu Kempingowego (zwane dalej Warunkami Wynajmu) zostały stworzone w celu precyzyjnego określenia praw i obowiązków wynajmującego (zwanego dalej Najemcą) oraz firmy Świat Kempingów Joanna Wojewodzic (zwanej dalej Świat Kempingów) na okoliczność zawarcia umowy wynajmu (zwanej dalej Umową Wynajmu) samochodu kempingowego (zwanego dalej samochodem).
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI.

1. Przedmiot wynajmu.

Przedmiotem wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem samochodu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym wyszczególnionym w protokole zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej Protokołem).
2 Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
2.1. Najemca oraz kierujący samochodem musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 latNajemca jestodpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, które są niezbędne do podpisania Umowy Wynajmu. W przypadku wynajmu samochodu przez firmę należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (odpis z KRS / wypis z ewidencji / NIP / Regon) a Najemca musi mieć prawo do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego. W przypadku wynajmu jednego samochodu, przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy jest solidarna.

2.2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy(Warunki Wynajmu, Umowa Wynajmuwyrządzone firmie Światy Kempingów zarówno przez siebie jak i przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy, oraz wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania umowy za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność tak jak za swoje działanie czy zaniechanie.

3 Opłaty i terminy płatności

3.1. Opłata wynajmu
Opłata jest naliczana zgodnie z aktualną ofertą firmy 
Świat Kempingów i jest określana w umowie rezerwacji samochodu (zwana dalej Umową Rezerwacji).Opłata jest przekazywana przez Najemcę w dwóch transzach:
I transza - opłata rezerwacyjna w wysokości około 30 % całkowitej opłaty jednak nie mniej 1000 PLN brutto – przekazywana przy rezerwacji.
II transza - 
opłata zasadnicza stanowiąca uzupełnienie do całkowitej opłaty przekazywana nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem wynajmu. Brak przekazania opłaty zasadniczej w określonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z wynajmu, a opłata rezerwacyjna przepadnie wcałości na rzecz firmy Świat Kempingów, Najemca nie ma prawa żądać jej zwrotu.
3.2. Kaucja
Przy wynajmie pobierana jest 
kaucja w wysokości 5000 PLN za samochód. Kaucję należy przelać przed wynajmem samochodu (wiążącą jest data wpływu na konto Świat Kempingów. Kaucja jest pobierana celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń firmy Świat Kempingów w stosunku do Najemcy.Roszczenia te mogą wynikać z nieprzestrzegania Warunków Wynajmu, a w szczególności z sytuacji:
- zdania samochodu uszkodzonego lub zniszczonego gdzie uszkodzenia lub zniszczenia wynikają z winy Najemcy i nie są objęte ubezpieczeniem OC/AC.
- zdania 
samochodu po terminie określonym w Umowie,
- nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Kaucja jest 
zwracana w terminie do 7 dni od zdania samochodu z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Świat Kempingów zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. Firma Świat Kempingów zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia Najemcy (na jego żądanie) dokumentacji stanowiącej podstawę wyceny.
4. Ubezpieczenie
Samochody są ubezpieczone w zakresie OC, AC 
4.1. Do 
Umowy Wynajmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) OC, AC  szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy / kierowcy w sytuacji powstania szkody objętej ubezpieczeniem. Najemca /kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU.
4.2. W przypadku ich nie przestrzegania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie.
4.3. Za 
szkody komunikacyjne o wartości do 5000 PLN brutto (w przeliczeniu na dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy i / lub kierowcy jest odpowiedzialny NajemcaW przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy w szkodzie wynosi 5000 PLN brutto. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży samochodu z winy Najemcy i / lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz firmy Świat Kempingów.  Nie wyklucza to roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
5 Rezerwacja
5.1. Potwierdzeniem rezerwacji są podpisane przez obie strony Umowa RezerwacjiWarunki Wynajmu oraz przekazana przez Najemcę na rzecz firmy Świat Kempingów opłata rezerwacyjna.
5.2. Zmiana rezerwacji
Dopuszcza się zmiany rezerwacji w następujących sytuacjach:
- na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Firma Świat Kempingów zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości technicznych dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna. Jeżeli wniosek o zmianę zostanie przedłożony wcześniej niż 21 dni przed początkiem wynajmu Najemca ma prawo wykorzystać opłatę rezerwacyjną na rzecz wynajmu w innym terminie dogodnym dla Najemcy Świat Kempingów.
w przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia zarezerwowanego samochodu firma Świat Kempingów zastrzega sobie prawo dostarczenia samochodu tej samej klasy lub wyższej przy zachowaniu ilości certyfikowanych miejsc do jazdy zgodnej z faktyczną ilością osób podróżujących. W przypadku przekazania samochodu wyższej klasy Najemca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych opłat wynajmu. Koszty związane z eksploatacją większego samochodu (tj. np. koszty paliwa, opłaty promowe itp.) nie są refundowane przez Świat Kempingów

6. Odstąpienie od umowy

6.1. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę całkowicie przepadają na rzecz firmy Świat Kempingów wszystkie wpłacone z tego tytułu opłaty (opłata rezerwacyjna oraz opłata zasadnicza) niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu.
6.2. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez firmę Świat Kempingów zobowiązuje się ona do bezzwłocznego zwrotu opłaty rezerwacyjnej i zasadniczej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do firmy Świat Kempingów

7. Przekazanie Najemcy i zdanie przez Najemcę samochodu
7.1. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu są określone Umowie Rezerwacji oraz Umowie Wynajmu. Za wszelkie opóźnienia wzdaniu samochodu przez Najemcę naliczane będą kary w wysokości 61 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy firmy Świat Kempingów, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu samochodu.
7.2. Odbiór lub zdanie samochodu przez Najemcę poza godzinami otwarcia firmy Świat Kempingów, winno zostać ustalone nie poźniej niż 2 dni przed ustalonym wcześniej odbiorem lub zdaniem pojazdu.

7.3. Odbiór jak i zdanie samochodu musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu. Przed przekazaniem Najemca (lub osoba przez niego wyznaczona) ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania samochodu oraz jeżeli wyrazi taką chęć może odbyć jazdę próbną w towarzystwie przedstawiciela firmy Świat Kempingów. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania samochodu.
7.4. Najemca otrzymuje w pełni posprzątany i przygotowany do eksploatacji samochód. Najemca przed zdaniem jest zobowiązany do wyrzucenia śmieci oraz całkowitego opróżnienia zbiorników wody brudnej toalety chemicznej. Za zadanie samochodu z nieopróżnionymi zbiornikamibędzie pobierana opłata w wysokości 244 PLN brutto.
7.5. W przypadku zwrotu 
samochodu przed terminem określonym Umową Wynajmu firma Świat Kempingów nie jest zobowiązana z tego tytułu do zwrotu opłaty wynajmu.
7.6. Na czas wynajmu 
Najemca może nieodpłatnie pozostawić swój samochód na terenie firmy Świat Kempingów. Teren jest ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany jednak firma Świat Kempingów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na pozostawionym pojeździe przez osoby trzecie.


8. Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia.
Wszystkie samochody są serwisowane w ASONajemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu tak, abyzapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie samochodu.
8.1. W przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie firmy Świat Kempingów jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub firmy Świat Kempingów .Dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju szkody / awarii. W przypadku zwłoki w poinformowaniu firmy Świat Kempingów o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.
8.2. Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogarszającym stanu technicznego pojazdu.
8.3. Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem zostaną zwrócone 
Najemcy z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt.4.3.

8.4. W przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, firma Świat Kempingów zobowiązuje się do zwrotu ewentualnie poniesionych kosztów na usuniecie awarii, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę firmy Świat Kempingów na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania samochodu, firma Świat Kempingów zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody firmy Świat Kempingów są bezwzględnie zabronione.
8.5. W przypadku, gdy awaria powstała z winy 
Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy lub osób upoważnionych przez niego miały dostęp do samochodu ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a firma Świat Kempingów ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.
8.6. W sytuacji, gdy w wyniku w
ypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży w krótkiej perspektywie czasu nie jest możliwe Najemca mam prawoskorzystać z ubezpieczenia Autopomoc. Firma Świat Kempingów nie jest odpowiedzialna za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czasnaprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.


9. Ograniczenia w zakresie użytkowania
Zabronione jest przekraczanie prędkości 120 km/hwykorzystywanie samochodu do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne chyba, że Najemca uzyska pisemną zgodę firmy Świat Kempingów na takowe wykorzystanieBezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest jedynie poruszaniem się samochodem po terenie państw europejskich objętych ubezpieczeniem OC, AC, Autopomoc, w szczególności zabronione są wjazdy na teren : Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii. Wszelkie wyjazdy poza państwa europejskie są jedynie dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody firmy Świat Kempingów. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami. W przypadku konieczności pozostawienia samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry...itp) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym. OWU szczegółowo określają pozostałe ograniczenia.
Samochód jest wyposażony w butle gazowe (propan
-butan) 11 kg. W przypadku wykorzystania gazu z butli dozwolona jest wymiana butli na pełną (z ważną datą legalizacji), zgodną ze standardem stosowanym w Polsce bądź napełnienie posiadanej. Koszty wymiany lub napełnienia butli sąpokrywane przez Najemcę.
W samochodzie 
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Firma Świat Kempingów zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu na koszt Najemcy.
10. Dane osobowe
10.1. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i pozostałe przetwarzanie danych osobowych Najemcy do marketingu bezpośredniego własnych usług firmy Świat Kempingów, jednocześnie firma Świat Kempingów zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobom trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania.
10.2. Zobowiązanie o nie przekazywaniu danych osobowych osobom trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nie prawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, zataił informacje o uszkodzeniach samochodu przez siebie spowodowanych, wykorzystywał samochóddo celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił samochodu w terminie 24 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Wynajmu.
11. Miejsce jurysdykcji
W sytuacji wszczęcia postępowania sądowego przez jedną ze stron (Najemcę bądź firmę Świat Kempingów) jedynym właściwym Sądem jest ten właściwy według siedziby firmy Świat Kempingów.
Uwagi:.................................................................................................................................................................................Zapoznałem się, nie wnoszę uwag i akceptuję.Najemca         

                                                                                                                                                                                                                               Wynajmujący

Świat Kempingów Joanna Wojewodzic


.......................................(podpis i pieczątka)                                                                                                                                                ........................................(data i czytelny podpis)